pogoda w miejscowości Mielno

Regulamin

Rezerwacja

W terminie do 3 dni roboczych od momentu rezerwacji na konto Wynajmującego powinna wpłynąć opłata rezerwacyjna w wysokości 30% ceny pobytu. Brak wpłaty oznacza anulowanie rezerwacji. Płatności pozostałej części opłaty za pobyt Klient dokonuje na rachunek Wynajmującego nie później niż 7 dni przed pierwszym dniem korzystania z Apartamentu (liczy się data wpływu środków na konto Wynajmującego). W przypadku rezerwacji w okresach świątecznych, sylwestrowych, długich weekendów wysokość opłaty rezerwacyjnej wynosi 100% ceny pobytu.

Pobyt

Przy pobraniu kluczy do Apartamentu Klient okazuje dowód tożsamości, potwierdza pisemnie stan wyposażenia Apartamentu oraz odbiór kluczy i uiszcza kaucję zwrotną w wysokości 200 zł (w okresie sylwestrowym 500 zł). Kaucja zostaje zwrócona Klientowi ostatniego dnia pobytu, pod warunkiem przyjęcia Apartamentu bez uwag.

Pierwsza doba najmu rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu - chyba, że inaczej uzgodniono z osobą odpowiedzialną za przekazywanie kluczy. Przyjazd po godzinie 22:00 lub wyjazd przed godziną 7:00 powinny być zgłoszone wcześniej i ustalone z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy.

W Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz wprowadzania zwierząt. Liczba osób mogących korzystać z Apartamentu jest ograniczona do wartości ustalonej w trakcie rezerwacji. Jeśli zostanie ona przekroczona, opłata za każdą dodatkową osobę wynosi 200 zł/dobę i jest naliczona automatycznie za cały okres rezerwacji, niezależnie od liczby noclegów spędzonych przez dodatkowe osoby.

Odpowiedzialność

Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia Apartamentu, poszanowania mienia Wynajmującego oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego (cisza nocna trwa w godz. 22 - 7).

Klient ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie przedmiotów wyposażenia Apartamentu i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie trwania umowy najmu i jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o wszelkich szkodach, jakie wyrządził oraz do pokrycia ich kosztów najpóźniej do ostatniego dnia korzystania z Apartamentu.

W przypadku zagubienia, złamania lub utraty kluczy Klient pokrywa koszt wymiany zamka oraz nowego kompletu kluczy (np. za dorobienie samego klucza pobierana jest opłata w wysokości 300 zł). W przypadku stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszenia porządku publicznego Wynajmujący ma prawo i obowiązek interweniować, aż do natychmiastowego zerwania rezerwacji włącznie (bez zwrotu wpłaconej przez Klienta opłaty za pobyt).

Dla każdego Apartamentu przysługuje jedno konkretne miejsce parkingowe. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu należącego do Klienta ani za pieniądze i rzeczy wartościowe pozostawione przez Klientów w Apartamencie lub w pojeździe w trakcie ich pobytu.

Apartament wynajmowany jest jako miejsce zakwaterowania. Nie ma możliwości jego dalszego podnajmu oraz organizacji w nim jakichkolwiek imprez, a także prowadzenia jakiejkolwiek działalności, w tym zarobkowej (zwłaszcza związanej z przyjmowaniem klientów).

Naruszenie niniejszego Regulaminu może spowodować natychmiastowe zerwanie umowy dotyczącej wynajęcia Apartamentu, bez prawa zwrotu wpłaconej kwoty za pobyt.

Dokonując rezerwacji, Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Wynajmującego. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. (z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Merlin
Casablanca
Rejs